Ngày 11/06/2022 vừa qua, tại khách sạn Bông Sen Sài Gòn, 117 – 123 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM, Công ty Fideco tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Đoàn Chủ tọa – Từ trái qua: Ông Vũ Thiện Chương (Chủ tịch HĐQT); Ông Tạ Chí Cường (Tổng GĐ)

Trong buổi họp, Ban Lãnh Đạo Công Ty trình Đại Hội thông qua việc bổ sung ngành nghề, sửa đổi Điều lệ và thay đổi phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Tổng số cổ đông tham dự Đại Hội là 14 người đại diện cho 70,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Giải đáp những ý kiến thắc mắc của cổ đông liên quan đến tiến độ các dự án đang triển khai, Ban Lãnh Đạo Công Ty khẳng định các dự án vẫn đang đúng tiến độ và sẵn sàng lắng nghe cũng như giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Tất cả các nội dung trình Đại Hội bất thường lần này đều được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

BÀI VIẾT TƯƠNG TỰ